Měly by se zavést psychotesty pro získání řidičského průkazu?

Měly by se zavést psychotesty pro získání řidičského průkazu?


Proces získání Å™idiÄského průkazu je u nás relativnÄ› jednoduchý – je potÅ™eba pouze vystudovat autoÅ¡kolu a udÄ›lat závÄ›reÄné teoretické i praktické zkouÅ¡ky. PoÄet lidí, kteří Å™idiÄské oprávnÄ›ní vlastní, je důkazem toho, že se nejedná o nic zvláštÄ› nároÄného.

 

OvÅ¡em jeÅ¡tÄ› pÅ™edtím, než do autoÅ¡koly nastoupíme, musíme projít lékaÅ™ským vyÅ¡etÅ™ením a dostat potvrzení, že jsme fyzicky skuteÄnÄ› schopni řídit. To se sestává pÅ™edevším z testu zraku, sluchu a motoriky. Pouze pokud má daný ÄlovÄ›k nÄ›jaké speciální problémy, je poslán jeÅ¡tÄ› na vyÅ¡etÅ™ení ke specialistovi.

 

přechod pro chodce

 

OvÅ¡em vzhledem ke stupňující se agresivitÄ› Å™idiÄů je na místÄ› zaÄít se ptát, zda bychom nemÄ›li mezi požadavky zaÅ™adit také psychologické vyÅ¡etÅ™ení, a to u specializovaného psychologa Äi psychiatra. Ten by mÄ›l být schopen rozpoznat tendence, které by pozdÄ›ji mohly vést k tomu, že daný ÄlovÄ›k bude agresivním Å™idiÄem.

 

SamozÅ™ejmÄ›, chování ÄlovÄ›ka se v průbÄ›hu života mÄ›ní. Kdo z nás může říct, že se v osmnácti choval stejnÄ›, jako se chová ve ÄtyÅ™iceti? Proto by v takovém případÄ› bylo nutné, aby ono psychologické vyÅ¡etÅ™ení bylo pravidelnÄ› opakováno s tím, že pokud jím ÄlovÄ›k neprojde, Å™idiÄský průkaz mu bude odebrán.

 

dopravní situace mohou být složité

 

Bohužel, nÄ›co takového není snadné realizovat. AÄkoliv by to totiž znaÄnÄ› pomohlo dopravní situaci nejen u nás, problém je v tom, že by takovéto nařízení narazilo na velký odpor, pÅ™edevším ze strany starších lidí. PrávÄ› ti by mÄ›li strach, že oním vyÅ¡etÅ™ením neprojdou.

 

Dále je zde také otázka, jak jej lze udÄ›lat skuteÄnÄ› objektivní. Lidská mysl není nic jednoduchého, a problém, který je pro jednoho klíÄový, nemusí druhého vůbec trápit. Navíc bÄ›hem jednoho krátkého rozhovoru není dost dobÅ™e možné udÄ›lat si ucelený obrázek o povaze daného ÄlovÄ›ka, zvláštÄ› pokud ten bude vÄ›dÄ›t, co má dÄ›lat a říkat, aby proÅ¡el.

 

Zdá se tedy, že něco takového zůstane zatím pouze v říši představ. Avšak kdo ví, možná s lepšími a dokonalejšími metodami přijdeme i na způsob, jak zlepšit i toto.